GARANT SERVISU PRO ČR

Martykán servis
Zámecká 3, 698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 518 324 555, 518 326 437
e-mail: info@martykanservis.cz
web: www.martykanservis.cz

GARANT SERVISU PRO SK

Servisné stredisko FASTplus
tel.: +421 249 105 851
e-mail: servis.biela@fastplus.sk
web: www.fastplus.sk/servis/

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 1. Prodávající poskytuje kupujícímu (spotřebiteli) na zakoupený výrobek záruku v trvání 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí výrobku kupujícím; odstranit pouze ode dne zakoupení. Informace o nejbližším autorizovaném servisu se dozvíte na níže uvedeném telefonním čísle.
 2. Projeví-li se na výrobku během záruční doby vada, má kupující právo, aby tato vada byla včas a bezplatně odstraněna, případně - není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné - může kupující požadovat výměnu výrobku, týká-li se vada jen součástky výrobku- pak této součástky. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo - při významném rozporu s kupní smlouvou - může od této smlouvy odstoupit.
 3. Záruka se vztahuje zejména na závady způsobené chybou výrobku nebo vadou materiálu. Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho běžným užíváním. Záruka platí při splnění následujících podmínek:
  a) byly dodrženy pokyny uvedené v návodu na instalaci a obsluhu výrobku a všechny další pokyny uvedené v průvodní dokumentaci výrobku, jakož i na výrobku samotném,
  b) veškeré záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly provedeny pouze autorizovaným servisem,
  c) výrobek byl používán výhradně v souladu se svým určením vyplývajícím z návodu k použití a do přiměřené míry i vyplývajících z obecně platných a vžitých postupů. Vada nebo poškození způsobené zjevně nevhodným postupem nebo manipulací, byť nepopsaným v návodu k použití, automaticky zneplatňuje záruku na spotřebič.
 4. Právo ze záruky uplatňuje kupující vůči prodávajícímu a to výhradně prostřednictvím garanta servisu pro Českou Republiku a Slovenskou Republiku (kontakty viz. níže). Garant servisu a nebo autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a při oprávněném uplatnění práva na opravu tuto bezplatně provede. Při uplatnění jiných práv ze záruky řeší reklamaci prodávající na základě posouzení vady autorizovaným servisem.
 5. Uplatňuje-li kupující níže uvedené vady nebo nedostatky zboží, tak tyto budou řešeny zasláním náhradního dílu zdarma na adresu zákazníka. Jejich řešení je popsáno v příslušném návodu k použití a kupující si je provede svépomocí:
  a) nefunkční světelný zdroj (To platí, pokud jde o standardní žárovku s paticí typu "E". V prípadě, že jde o světelný zdroj LED, je třeba při výměně postupovat podle návodu, alebo dle pokynů autorizovaného servisu.), 
  b) kryt světelného zdroje,
  c) plastové díly volně vyjímatelné ze spotřebiče (samostatně nebo jako součást jiného dílu), 
  d) těsnění trouby,
  e) ovládací knoflíky trouby,
  f) chybějící příslušenství lze reklamovat do dvou pracovních dní od zakoupení nebo doručení výrobku.
 6. Důvody k neuznání reklamace:
  a) v záručním listě nebo na prodejním dokladu jsou provedeny svévolné změny,
  b) jedná se o závadu způsobenou vnějšími podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci) nebo nevhodnými provozními podmínkami,
  c) používáním spotřebiče podnikatelským subjektem,
  d) k závadě výrobku došlo:
  - mechanickým poškozením výrobku nebo jeho části,
  - nesprávnou obsluhou výrobku. Chybějící návod není ospravedlněním nevhodné obsluhy a z ní vyplývající poruchy nebo škody.
  - neodborným zásahem třetí osoby,
  - neodbornou instalací výrobku,
  - používáním výrobku v rozporu s jeho určením, zejména ve smyslu běžné míry užívání,
  - nevhodným skladováním,
  - živelnou událostí.
 7. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi výrobku vážou podle zvláštních předpisů.
 8. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Web používá k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci obsahu cookies. Interakcí s webem s tím souhlasíte.